ធនាគារអង្គការលេខធនាគារ KBank

រចនាសម្ព័ន្ធនៃភាគទុនិក

ថ្ងៃទី 18 ខែមេសា ឆ្នាំ 2014 (កាលបរិច្ឆេទបិទការចុះ​បញ្ជី)

សម្គាល់:
កម្រិតភាគទុនិកសញ្ជាតិថៃ           51%
កម្រិតភាគទុនិកសញ្ជាតិបរទេស   49%
ងឲ្យ​បណ្ណរក្សាទុកគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត

ភាគទុនិកសំខាន់ទាំង 10 *

ថ្ងៃទី 18 ខែមេសា ឆ្នាំ 2014 (កាលបរិច្ឆេទបិទការចុះ​បញ្ជី)

ភាគទុនិកសំខាន់ទាំង 10 * %

1. ក្រុមហ៊ុនថៃ NVDR កូអិលធីឌី
2. ធនាគារ STATE STREET អឺរ៉ុពី លីមីធីត
3. ធនាគារ STATE STREET និងក្រុមហ៊ុនបរធនបាល
4. ក្រុមហ៊ុន CHASE NOMINEES លីមីធីត 42
5. ក្រុមហ៊ុន CHASE NOMINEES លីមីធីត 1
6. ក្រុមហ៊ុន HSBC (សឹង្ហបុរី) NOMINEES ភីធីអែ អិលធីឌី
7. ក្រុមហ៊ុនឯកជន GIC លីមីធីត – C**
8. ក្រុមហ៊ុន NORTRUST NOMINEES លីមីធីត-NT0 SEC
LENDING THAILAND
9. ក្រុមហ៊ុន​រក្សាទុកមូលបត្រប្រទេសថៃលីមីធីត សម្រាប់
អ្នកតម្កល់ (មូលបត្រថៃ – អ្នកកាន់កាប់គណនេយ្យ)***
10. ធនាគារ MELLON ញូយ៉ក

ភាគទុនិកផ្សេងទៀត

សរុប

28.045
9.288
4.746
4.629
2.241
2.205
1.881
1.867

1.309

1.296

42.493

100.00

​​

ប្រភព៖ ក្រុមហ៊ុនរក្សាទុកមូលបត្រប្រទេសថៃលីមីតធីត (TSD) ផ្សារភាគហ៊ុននៃប្រទេសថៃ គេហទំព័រ (www.set.or.th) និង KBank
សម្គាល់៖ * ភាគទុនិក​សំខាន់ទំាង 10 គឺ​ផ្អែក​លើ​គណនេយ្យ​ផ្ទាល់ខ្លួននីមួយៗ
** GIC កាន់ភាគហ៊ុន KBank តាមរយៈគណនេយ្យ​ចំនួនពីរ។ ដោយរួម​គណនេយ្យទាំងពី​រនេះ​បញ្ចូលគ្នា GIC កាន់​ភាគហ៊ុន 2.43% នៃភាគហ៊ុនរបស់ Kbank ដែល​នាំ​ឲ្យ​ក្លាយ​ជាភាគទុនិក​លំដាប់​ទី 5
*** ក្រុមហ៊ុន​រក្សាទុកមូលបត្រ​ប្រទេសថៃលីមីធីត (TSD) ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធនៃ​ផ្សារហ៊ុនប្រទេសថៃ ផ្តល់​នូវ​សេវាកម្មជំនួញ​បោះមូលបត្រ​បីប្រភេទ៖ សេវាកម្មរក្សាទុក​មូលបត្រ សេវាកម្ម​ចុះ​បញ្ជី​មូលបត្រ
និង​សេវាកម្ម​ចុះ​បញ្ជី​ប្រាក់បម្រុង។ ភាគទុនិក​មានបញ្ជីគណនេយ្យ​នៅ TSD គឺ​ជា​ភាគទុនិក​ដែល​ពុំមាន​សិទ្ធិទទួលភាគលាភទេ។ ដោយសារតែ​ការវិនិយោគ​របស់​ពួកគេ​មិន​ស្រប​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​សញ្ជាតិរបស់ពួកគេ (ឧទាហរណ៍ អ្នកវិនិយោគ​បរទេស​ទិញ​ភាគហ៊ុន​របស់ KBank នៅលើក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលក្នុងស្រុក ឬ​អ្នកវិនិយោគ​ជនជាតិថៃ​ទិញ​ភាគហ៊ុន​ KBank នៅលើក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលបរទេស។)