ធនាគារអង្គការលេខធនាគារ KBank

​​

អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន

​​
​​

 

សារៈសំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈធុរកិច្ច

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ  KASIKORNBANK មានជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមាំថា អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុនល្អនឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ធនាគារប្រកបដោយចីរភាព និងជាចំណុចដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគោលបំណងចម្បងរបស់ធនាគារក្នុងការផ្តល់តម្លៃជាអតិបរមាដល់ភាគទុនិក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលគេហទំព័រ www.kasikornbank.com / អ្នកវិនិយោគ / អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន


 

 

​​​