អំពីក្រុមហ៊ុន KBank

​​

           ចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះធនាគារ KASIKORNBANK

​​

 

 • បង្កើតនៅថ្ងៃទី  ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៤៥ ជាមួយដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន  ៥លានបាត (០,១៥ លានដុល្លារ)
 • ចុះឈ្មោះក្នុង Stock Exchange of Thailand (SET) ពីឆ្នាំ ១៩៧៦
 •  

  ទ្រព្យរួមសរុប (គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤)

  ទ្រព្យសកម្ម​

  ២.៣៤០ ប៊ីលានបាត (៧២,១ ប៊ីលានដុល្លារ)​
  លំដាប់ទី៤  ស្មើនឹង ១៥,០% នៃបំណែកទីផ្សារ**

  ឥណទាន *

  ១.៤៧២ ប៊ីលានបាត (៤៥,៤ ប៊ីលានដុល្លារ)
  លំដាប់ទី ៤ ស្មើនឹង ១៤,៧% នៃបំណែកទីផ្សារ**

  ប្រាក់បញ្ញើ

  ១.៥៦៧ ប៊ីលានបាត (៤៨,៣ ប៊ីលានដុល្លារ)
  លំដាប់ទី៤  ស្នើនឹង ១៥,៤% នៃបំណែកទីផ្សារ**

  អត្រាដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ (CAR)

  ១៦,០៦% ***

  ROE (1H14)

  ២១,៧៤%

  ROA (1H14)

  ២,០៥%

  ចំនួនសាខា

  ១.០៥៤

  ចំនួនម៉ាស៊ីដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ATMs

  ៩.៤៦០

  ចំនួនបុគ្គលិក

  ២០.៧០៤

  ព័ត៌មានភាគហ៊ុន

   សញ្ញា SET (SET Symbol)​

  KBANK, KBANK-F

  ដើមទុន៖
  ត្រូវបានអនុម័ត
  ដើមទុនបន្ថែម

  ៣០,៥ ប៊ីលានបាត (០,៩ ប៊ីលានដុល្លារ)
  ២៣,៩ ប៊ីលានបាត (០,៧ ប៊ីលានដុល្លារ)​

  ចំនួនហ៊ុន

  ២,៤ ប៊ីលាន ហ៊ុន

  មូលធនកម្មទីផ្សារ

  ៤៨៨ ប៊ីលានបាត (១៥,០ ប៊ីលានដុល្លារ)
  លំដាប់ទី២  ក្នុងវិស័យធនាគារថៃ​

  2Q14 តម្លៃហ៊ុ នជាមធ្យម៖
  KBANK-
  KBANK-F

  ១៩៣,១២ បាត(៥,៩៥ ដុល្លារ)
  ១៩៥,៧៥ បាត (៦,០៣ ដុល្លារ)

  EPS (1H14)

  ៩,៨៩ បាត(០,៣០ ដុល្លារ)​

  BVPS

  ៩៩,១៩ បាត(៣,០៦ ដុល្លារ)

  សម្គាល់:
  * ឥណទាន = កម្ចីចំពោះអតិថិជនដកចំណូលពន្យារ
  ** បំណែកទីផ្សារទ្រព្យសកម្ម ឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើគឺផ្អែកលើទម្រង់ C.B.1.1 (របាយការណ៍ទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មប្រចាំខែ) គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤​
  *** (CAR) ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដើមទុន Basel III ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ តទៅ។  (CAR) ផ្អែកលើការបញ្ចូលគ្នានៃក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ KASIKORNBANK។ KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE មានន័យថាជាក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតក្រោមប្រកាសរបស់ធនាគារនៃប្រទេសថៃ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរួមគ្នា ដែលមានដូចជា ធនាគារ KBank ក្រុមហ៊ុន K និងបុត្រសម្ព័ន្ធដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ ដើម្បីគាំទ្រ ធនាគារKBank  Phethai Asset Management Co., Ltd និងបុត្រសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងវិសាលភាពអនុញ្ញាតពី BOT ដើម្បីក្លាយជាក្រុមសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរួម អត្រាប្តូរប្រាក់នៅចុង ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ (អត្រាមធ្យម) គឺ ៣២.៤៦ បាតក្នុងមួយដុល្លារ (ប្រភព៖ ធនាគារប្រទេសថៃ)​                           

  ​​