អំពីធនាគារ KASIKORNBANK បាន

​​

បេសកកម្មធនាគារ KASIKORNBANK

 

“ធនាគារ KASIKORNBANK មានបំណងចង់ក្លាយជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដ៏មាន               សក្តានុពលមួយ ក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលំដាប់ពិភពលោកដែលអាចផ្តល់គ្រប់តម្រូវការរបស់អតិថិជន រួមទាំងបច្ចេកវិទ្យា និងធនធានមនុស្ស ដើម្បីសម្រេចបាននូវផលប្រយោជន៍ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ អតិថិជន ភាគទុនិក បុគ្គលិក និងសង្គម។”ឬ 


 


សម្រេចឲ្យ​បាន​នូវ​អត្ថប្រយោជន៍​ចេរភាព​នៃការ​លៃតម្រូវហានិភ័យ​រយៈពេលវែង