ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​

 

អាសយដ្ឋាន៖
ផ្ទះលេខ៤៥ មហាវិថីព្រះសីហនុ កាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ៥៩​ ភូមិ ៦ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌ​ដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ៖ (+855) 23214998 / 23214999​
លេខទូរសារ៖ (+855) 23214275

អីុម៉ែល៖ KH_PhnomPenh@kasikornbank.com

វេបសាយ: www.kasikornbank.com.kh

​​​​​